shape-1

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Inleiding

1.1  De in dit document vastgestelde bepalingen zijn van toepassing op alle activiteiten die door Airsoft Warriors georganiseerd worden en alle personen die het terrein van Airsoft Warriors betreden. Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Airsoft Warriors niet, tenzij deze schriftelijk door Airsoft Warriors zijn aanvaard.

1.2  De veiligheids- en gedragsregels zoals bepaald in de huisregels zijn eveneens van toepassing op alle activiteiten die door Airsoft Warriors georganiseerd worden en alle personen die het terrein van Airsoft Warriors betreden.

Artikel 2 – Reserveringen

2.1  Er dient altijd voor minimaal 8 personen gereserveerd te worden. Minder is alleen toegestaan als dit specifiek met Airsoft Warriors is afgestemd via e-mail en hier een schriftelijke bevestiging/ toestemming voor is gegeven. Als blijkt dat er minder dan 8 deelnemers aanwezig zijn, zonder dat dit schriftelijk is goedgekeurd, dient altijd voor minimaal 8 personen afgerekend te worden overeenkomstig het geboekte arrangement.

2.2  Wijzigingen van meer dan 2 personen, ten opzichte van het aantal deelnemers waarvoor geboekt is, dienen uiterlijk 2 dagen voor aanvang gemeld te worden. Als blijkt dat meer dan 2 personen minder aan de activiteit deelnemen, zonder dat dit gemeld is, worden deze personen afgerekend op basis van het geboekte arrangement met een maximum van 25 € per niet aanwezige deelnemer. De overige deelnemers betalen na de activiteit het normale bedrag overeenkomstig het geboekte arrangement.

2.3  Indien meer dan 2 personen extra aan de activiteit deelnemen, ten opzichte van het aantal deelnemers waarvoor oorspronkelijk geboekt is, dient dit uiterlijk 2 dagen voor de boekingsdatum via e-mail aan ons gemeld te worden. Als dat niet gebeurt dan behouden wij ons het recht om in die gevallen de extra personen te weigeren. Over het algemeen levert dat geen problemen op en kunnen deze personen gewoon meespelen. Deze extra personen worden dan afgerekend op basis van het geboekte arrangement.

Artikel 3 – Annuleringen

3.1  Uiterlijk 3 dagen voor de boekingsdatum kan de activiteit kosteloos worden geannuleerd via e-mail. Als de activiteit na deze termijn geannuleerd wordt zullen wij 100% van het totale bedrag in rekening brengen tot een maximum van 200 euro.

3.2  Indien een groep niet komt opdagen zonder het te melden, dan brengen wij in alle gevallen het volledige bedrag, waarvoor geboekt is, in rekening.

3.3  Airsoft Warriors is gerechtigd als gevolg van slechte weersomstandigheden of onveilige werkomgeving, waarbij de veiligheid van de deelnemers in gevaar komt, de activiteiten/arrangementen aan te passen of in het uiterste geval af te lasten. In het geval de activiteit wordt afgelast, vervalt de betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Artikel 4 – Prijzen en Offertes

4.1  Alle prijzen van Airsoft Warriors zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (btw). Prijsopgaven van Airsoft Warriors kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden.

4.2 Offertes van Airsoft Warriors zijn vrijblijvend. Airsoft Warriors kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Reserveringen zijn pas geldig als ze door Paintball Warriors schriftelijk of per email zijn bevestigd.

4.3 Prijzen en aanbiedingen die door Airsoft Warriors worden gedaan zijn alleen van toepassing op de offerte waarin ze vermeld staan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend voor toekomstige offertes.

Artikel 5 – Verplichtingen deelnemer

5.1  Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de Airsoft activiteit en dienen alle medische en/of conditionele bijzonderheden aan de organisator te melden.

5.2  Deelnemers dienen zichzelf in staat te achten en fysiek in staat te zijn om deel te nemen aan de Airsoft activiteit zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

5.3 Een klant die namens anderen een activiteit boekt dient, ongeacht of de klant zelf wel of niet deelneemt aan de activiteit, deze personen te informeren over de bepalingen in de algemene voorwaarden en de huisregels in zoverre deze op hen betrekking hebben.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1  Airsoft Warriors is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door beschikbaar gestelde uitrusting en/of spelterrein, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Airsoft Warriors.

6.2  Airsoft Warriors is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan door omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid, conditie, overschatten van de eigen vermogens of het negeren van instructies.

6.3  Indien bij de uitvoering van een activiteit van Airsoft Warriors onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Airsoft Warriors leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht. De aansprakelijkheid van Airsoft Warriors is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Airsoft Warriors zal uitkeringen in voorkomend geval.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Airsoft Warriors partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1 Airsoft Warriors verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in ons privacybeleid

8.2 Airsoft Warriors behoudt zich het recht om op haar eigen terrein te filmen en fotograferen. Dit beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt ter promotie van de eigen activiteiten of als webcontent. De deelnemer verklaart zich hiermee bekend en akkoord. Op verzoek van de deelnemer zal elk beeldmateriaal waarop hij of zij zichtbaar is zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Voor meer informatie over de rechten omtrent persoonsgegevens verwijzen we naar ons privacybeleid