shape-1

Huisregels

Op deze pagina vind je onze huisregels. Deze zijn, net zoals onze algemene voorwaarden, van toepassing op alle activiteiten die wij organiseren. Onze marshalls zullen vooraf aan elke activiteit de belangrijkste punten met de groep doornemen. Ook zal er altijd een kopie van het reglement op locatie aanwezig zijn. Naast onze eigen huisregels gelden er voor evenementen met NABV-leden algemene- en veiligheidsregels, deze zijn hieronder in pdf te downloaden.

Artikel 1 – Algemeen

1.1  De in dit document genoemde bepalingen zijn enkel een aanvulling op het ‘Huishoudelijke reglement NABV” en “Het veiligheidsreglement NABV’ die gelden voor alle leden van de NABV en alle activiteiten van de aangesloten organisaties inclusief Airsoft Warriors. NABV-leden die deelnemen aan activiteiten georganiseerd door Airsoft Warriors worden geacht zich ten alle tijden aan deze regels te houden.

1.2  Indien er sprake is van een conflict tussen bepalingen zoals vastgesteld door de NABV en de bepalingen in deze huisregels, dan zijn de bepalingen van de NABV onverminderd van toepassing.

1.3  Dit document heeft een praktische aard en beschrijft voornamelijk gedrags- en veiligheidsregels die specifiek gelden voor Airsoft Warriors dan wel in het bijzonder belangrijk worden geacht. Bepalingen omtrent reserveringen, betalingen, aansprakelijkheid en aanverwante thema’s zijn te vinden in onze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Definitie

2.1  De bepalingen in dit document gelden voor alle personen die deelnemen aan activiteiten die door Airsoft Warriors georganiseerd worden en/of zich begeven op het terrein van Airsoft Warriors (hierna te noemen: ‘deelnemers’), tenzij er expliciet in de bepaling wordt gerefereerd aan ‘NABV-leden’ in welk geval de bepaling alleen leden van de NABV betreft.

Artikel 3 – Overtreding

3.1  Indien er sprake is van een overtreding van één of meerdere van de in dit document genoemde bepalingen door deelnemer(s), dan volgt er een waarschuwing. Wanneer er aan deze waarschuwing geen gehoor wordt gegeven en er opnieuw een overtreding plaatsvindt zullen de betrokken deelnemers zonder teruggave van betaalde entreegelden van het terrein worden verwijderd en zal er, in het geval het een NABV-lid betreft, een melding worden gedaan bij de NABV. Als er sprake is van een grove overtreding waarbij er een onmiddellijk en blijvend veiligheidsrisico bestaat voor andere deelnemers en/of personeelsleden van Airsoft Warriors, behoud Airsoft Warriors het recht om deelnemer(s) zonder voorafgaande waarschuwing van het terrein te verwijderen zonder restitutie van betaalde gelden.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1  Airsoft Warriors is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door beschikbaar gestelde uitrusting en/of spelterrein, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Airsoft Warriors.

4.2  Airsoft Warriors is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan door omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid, conditie, overschatten van de eigen vermogens of het negeren van instructies.

4.3  Indien bij de uitvoering van een activiteit van Airsoft Warriors zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Airsoft Warriors leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht. De aansprakelijkheid van Airsoft Warriors is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Airsoft Warriors zal uitkeringen in voorkomend geval.

4.4  Airsoft Warriors is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt geleden aan auto’s die geparkeerd staan op de door ons aangewezen parkeerplaats.

Artikel 5 – Leeftijd en legitimatie

5.1  Alle deelnemers aan een activiteit georganiseerd door Airsoft Warriors moeten 18 jaar of ouder zijn en dit kunnen aantonen met een geldig legitimatiebewijs.

5.2  Elke potentiele deelnemer wordt vooraf gecontroleerd op zijn of haar leeftijd en ieder die onder de 18 jaar is zal worden geweigerd.

5.3  Op een mindering in het aantal deelnemers als gevolg van het ontbreken van legitimatiebewijs(en) en/of ontoereikende leeftijd(en) zijn de artikelen 2.1 en 2.2 van de algemene voorwaarden. van toepassing.

Artikel 6 – Transport

6.1  Leden van de NAVB die hun airsoftreplica’s vervoeren naar een evenement van Airsoft Warriors dienen dit te doen met een koffer, foedraal of tas die volledig afgesloten kan worden.

6.2  Bij het vervoeren van airsoftreplica’s moet de kortst mogelijke weg naar de bestemming genomen worden en zal er altijd een NABV-lid in de nabijheid van de vervoerde wapens moeten blijven.

6.3  Replica’s mogen nooit vuurklaar vervoerd worden.

6.4  Munitie moet gescheiden van de Replica’s verpakt en vervoerd worden.

6.5  Het is, conform de regels van de NABV, verboden om in volledige camouflage en/of tactische kleding af of terug te reizen van een Airsoft evenement. Enkel een camouflage broek dragen is wel toegestaan.

Artikel 7 – Huursets

7.1  De door Airsoft Warriors beschikbaar gestelde materialen mogen niet zonder toestemming van Airsoft Warriors door deelnemers buiten het terrein gebracht worden of aan derden worden overhandigd.

7.2  Indien een deelnemer als gevolg van roekeloos, nalatig of ander buitensporig gedrag schade toebrengt aan de materialen die hem of haar door Airsoft Warriors ter beschikking gesteld zijn, dan zal deze schade op de deelnemer worden verhaald. Indien het onverhoopt niet mogelijk is om met deze deelnemer tot een nette afronding te komen, zal de schade worden verhaald op de groep waarmee de deelnemer geboekt heeft.

7.3  In het geval van diefstal, vermissing of mogelijk misbruik van de door Airsoft Warriors verstrekte spullen, zal er aangifte gedaan worden bij de politie.

Artikel 8 – Veiligheid en Gedrag

8.1  Deelnemers die het speelveld betreden, zijn op elk moment verplicht om onbeschadigde oogbescherming te dragen die minimaal voldoet aan de EN166-F, ANSI z87.1, STANAG 2920 v50 of de 40296 norm. Ook paintball maskers die vallen onder PPE 89/686/EEC zijn toegestaan. Bron: NABV veiligheidsreglement lid.17

8.2  Op de terreinen van Airsoft Warriors mogen enkel biologisch afbreekbare balletjes (BB’s) gebruikt worden.

8.3  De deelnemer zal ten alle tijden de instructies van de marshall (c.q. de scheidsrechter) opvolgen, welke verband houden met de veiligheid of het beoefenen van het spel. Beslissingen die tijdens het spel door een marshall worden gemaakt zijn finaal en kunnen niet in het veld worden betwist. Na afloop van het spel kan een marshall om duidelijkheid worden gevraagd zolang dit op een nette en kalme manier gebeurt. Agressie, verbaal dan wel non-verbaal, richting onze marshalls wordt niet getolereerd en zal leiden tot onmiddellijk uitzetting van de deelnemer en, indien het een NABV-lid betreft, een melding bij de NABV.

8.4  Ongewenst gedrag voor, tijdens, of na het spel wordt niet getolereerd. Airsoft Warriors behoudt zich het recht om spellen zo lang als nodig stop te zetten indien er sprake is van ongewenst gedrag. Deze tijd gaat af van de speeltijd en kan niet geldelijk worden gerestitutioneerd. Ook hier volgen we de richtlijnen omtrent ongewenst gedrag zoals uiteengezet door de NABV in het ‘Reglement ongewenst gedrag’. Deze is hier te downloaden.

8.5  Het is alle deelnemers verboden om buiten het actieve speelveld de airsoftgun op scherp te hebben staan.

8.6  Het is alle deelnemers verboden binnen het actieve speelgebied zijn/haar veiligheidsbril of masker af te nemen.

8.7  Het is alle deelnemers verboden te schieten op dieren, marshalls en/of andere personen die niet (actief) deelnemen aan het spel.

8.8  Het is alle deelnemers verboden onder invloed van alcohol, drugs of andere(mogelijk) reactievermogen beïnvloedende medicijnen en/of andere verboden middelen deel te nemen aan het spel. Wanneer het vermoeden bestaat dat een deelnemer onder invloed is van één of meer van de hierboven genoemde middelen, zal hij/zij verwijderd worden van het veld zonder restitutie van reeds betaalde entreegelden.

8.9  Het is alle deelnemers verboden om uiting te geven aan ideologieën die in de breedste zin kunnen worden omschreven als ‘extreem’. Dat wil zeggen dat vlaggen, badges of andere markeringen van verboden groeperingen en/of andere uitingen die per wet verboden zijn niet worden toegestaan op het terrein van Airsoft Warriors.

8.10  Het is alle deelnemers verboden om opzettelijk eigendommen van Airsoft Warriors te beschadigen door er van dichtbij op te schieten. Dit geldt ook voor de netting waarmee het veld omgeven is.

8.11  Het is niet toegestaan om commercie te bedrijven op het terrein van Airsoft Warriors zonder daarvoor schriftelijke toestemming te hebben.

8.12  Het is alle deelnemers verboden om blind te vuren (blind firing).

8.13  Het is alle deelnemers verboden om onnodig hoog te schieten. Hierbij kun je denken aan schoten in de lucht en schoten die bewust over de netting worden gericht.

8.14 Jouleregels

Artikel 9 – Protocol Safezone

9.1  Omdat oogbescherming niet verplicht is in de veilige zone, zijn alle houders van een wapen verplicht eerst het magazijn te verwijderen en de kamer te legen voordat de veilige zone betreden kan worden. Enkel wanneer er complete zekerheid is dat de gun volledig ontladen is mag de deelnemer het veld verlaten en de veilige zone ingaan. Voor de spelers met apparaten waarbij de magazijnen niet kunnen worden verwijderd geldt dat ze zich moeten melden bij de (hoofd) marshall voor een veilig alternatief.

9.2  Alle wapens die zich in de veilige zone bevinden moeten op ‘safe’ staan.

9.3  Deelnemers dienen ten alle tijden hun apparaten beschikbaar te stellen voor controle aan medewerkers van Airsoft Warriors en deze, wanneer gevraagd, direct overhandigen.

9.4  In de veilige zone is ‘dry firing’ dus het schieten zonder geladen ammunitie absoluut verboden. Hiervoor geldt onmiddellijke verwijdering van het terrein zonder waarschuwing.

9.5  Testen in de shooting range is enkel toegestaan wanneer er geen spel actief is en alleen wanneer deze door de organisatie is vrijgegeven. Daarnaast is elke deelnemer verplicht om tijdens het testen ten alle tijden gezichtsbescherming te dragen.

Artikel 10 – Spelregels

10.1  Deelnemers mogen alleen schieten tijdens een spel en alleen wanneer ze daar nog actief aan deelnemen en dus niet uitgeschakeld zijn. Schieten voordat een spel begonnen is, bijvoorbeeld wanneer iedereen naar de startposities loopt, is dus verboden. De marshall zal met een countdown en een enkel fluitsignaal een spel beginnen en het einde van het spel aangeven met twee lange fluitsignalen.

10.2  Wanneer een deelnemer wordt geraakt, dan roept hij of zij duidelijk ‘HIT!’ en maakt zo goed mogelijk kenbaar dat hij of zij getroffen is voor het geval dat het roepen niet gehoord is. De deelnemer is vanaf dit moment ook niet meer een actieve deelnemer en maakt dit kenbaar met een felgekleurd hesje of dead-rag waarmee hij of zij het veld verlaat. Het is de verantwoordelijkheid van elke individuele deelnemer om zichzelf te voorzien van een hesje.

10.3  Het is spelers verboden om te schieten op spelers die geen onderdeel uitmaken van het spel. Dat wil zeggen dat schieten op spelers met hesjes die teruglopen naar de veilige zone of spelers die net geraakt zijn verboden is.

10.4  Iedereen heeft baat bij een spel waarin eerlijk gespeeld wordt. Ben je niet 100% zeker of je geraakt bent, neem dan gewoon je hit. Cheaten is een menselijke impuls maar kan de pret al snel verzieken voor heel veel spelers. We zullen om deze reden niet direct zware actie ondernemen wanneer er aantoonbaar valsgespeeld wordt of veel klachten ons bereiken. Echter, gebeurt het te vaak en wordt er niets met waarschuwingen gedaan dan zullen we onverbiddelijk optreden en de speler verwijderen, in de toekomst niet meer toelaten en melden bij de NABV.

10.5  Het is spelers verboden om tijdens hun terugtocht naar de veilige zone informatie te delen met teamgenoten die het spel zou kunnen beïnvloeden zoals posities van de tegenstander. ‘Dead men don’t talk’.

10.6  Het is verboden om binnen de 5 meter op andere spelers te schieten. In plaats hiervan moet de deelnemer die in de positie is om te schieten ‘PANG’ roepen. Dit geldt als een hit en de ontvangende speler verlaat hierop het veld.

Artikel 11 – Accesoires

11.1  Elke deelnemer is verplicht om vooraf aan het gebruik van potentieel gevaarlijke accesoires die niet per definitie legaal en toegestaan zijn (zoals vermelding in dit artikel of in de regelementen van de NABV) toestemming te vragen aan de (hoofd) marshall. Indien een deelnemer zonder toestemming accesoires gebruikt die niet expliciet zijn toegestaan in deze regels dan wel de regelementen van de NABV, zal hij of zij van het terrein worden verwijderd zonder teruggave van reeds betaalde entreegelden. Daarnaast zal er een melding worden gemaakt bij de NABV.

11.2  Dummy knifes zijn toegestaan mits deze geen snijdende oppervlakken bevatten en voorzien zijn van een stompe punt. Overige STOMPE KUNSTSTOF replica messen, bijlen, e.d. zijn ook toegestaan mits deze iemand niet ernstig kunnen verwonden.

11.3  Airsoft granaten zijn toegestaan voor leden van de NABV op skirms van Airsoft Warriors zolang deze ook zijn goedgekeurd door de NABV tenzij er duidelijk bij het evenement is vermeld dat granaten niet zijn toegestaan. Voor richtlijnen omtrent gebruik en veiligheid hanteren wij dezelfde regels en adviezen als de NABV. Granaten die niet door de NABV zijn goedgekeurd mogen niet worden gebruikt op onze evenementen.

Artikel 12 – Protocol Chrono

12.1  Er staan twee á drie chronometers opgesteld op de chronolocatie. De speler wordt vooraf verzocht alle tiewraps (die geen constructieve functie bieden) van de replica te verwijderen. Tijdens de test krijgt de speler een speedloader aangereikt waarin, door de marshall, .30 grams BB’s zijn gedaan. De speler dient minimaal drie maal, meetbaar, te schieten. Wanneer de replica binnen de toegestane categorie valt, krijgt de speler een gekleurde tiewrap toegedient. Deze moet de speler aan zijn replica bevestigen. Wanneer een rifle niet binnen de toegestane limiet valt en het mogelijk is, wordt de mogelijkheid geboden het apparaat op single only te locken (zowel elektronisch als mechanisch) met een schietvertraging van minimaal 1 seconde. Wanneer de replica dan binnen de DMR categorie valt, kan de speler hiermee deelnemen. Schiet het apparaat nog te hard, dan wordt de replica uitgesloten van de speeldag.

12.2  HPA is toegestaan mits er zich een lock op de fles en/of replica bevind waarmee vooraf het aantal joule is afgesteld. Dit mag niet meer aangepast worden na de chrono. Gebeurt dit wel en is er niet opnieuw gechrono’d, dan wordt de speler zonder pardon van het veld verwijderd en wordt er een notitie naar de NABV gestuurd.

Artikel 13 – Gevaarlijke situaties

13.1  Wanneer de oogbescherming van een deelnemers af is gevallen, beschadigd geraakt is of andersins verloren is dient hij of zij direct omstanders en een nabije marshall te waarschuwen. De marshall zal daarop per direct het spel stopzetten door driemaal ‘BLIND MAN’ te roepen en/of driemaal hard te fluiten. Alle spelers in het veld moeten, bij het horen van dit signaal, onmiddellijk stoppen met schieten, hun gun op safe zetten en te holsteren of op de grond te leggen. Zodra het gevaar geweken is zal de marshall het spel weer herstarten met een countdown en één fluitsignaal.

13.2  Voor andere gevaarlijke situaties geldt hetzelfde devies met het verschil dat er driemaal ‘DANGER’ wordt geroepen door de marshall.